Start­plät­ze + Mel­de­pro­ze­de­re
1. Oktober 2020
all­ge­mei­ne Infos, Start­geld­ein­zug
15. Oktober 2020
Start­plät­ze + Mel­de­pro­ze­de­re
1. Oktober 2020
all­ge­mei­ne Infos, Start­geld­ein­zug
15. Oktober 2020

Nur noch weni­ge Start­plät­ze frei!!

Auf der Light-Distanz sind noch drei Start­plät­ze wie­der frei gewor­den, hier der aktu­el­le Stand der frei­en Plät­ze:

12.10.

Full              16
Full Staf­fel    6
Light              3
Teens            7
Kids             16

direkt zur Anmel­dung: https://runtix.com/sts/10400/1664